Stiftelsen ESULs Vänner

Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond

En vänförening till Stiftelsen ESUL bildades vid årsskiftet 1999-2000, för att samla tidigare emmausmedlemmar, stödarbetare och andra intresserade. Vänföreningen har övertagit den tidigare Emmaus-föreningens roll gentemot stiftelsen, och är representerad i dess styrelse.

Medlemsavgiften är 60 kr.
Stiftelsen ESULs Vänners Bankgiro är 177-6343

Stadgar

Vänföreningen är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är:

att stödja stiftelsen ESULs biståndsverksamhet;
att sprida information om projekt och situationen i det aktuella land där stiftelsen ger sitt stöd.
att välja en ledamot till stiftelsens styrelse.

Medlem är den som anmäler sitt intresse, skriftligt eller muntligt till styrelseledamot, stödjer föreningens verksamhet, accepterar föreningens stadgar, samt betalar eventuella fastställda avgifter.

Årsmöte kan besluta om uteslutning av medlem som motverkar föreningens syfte. Styrelsen kan på samma grund suspendera medlem fram till kommande årsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Verksamhetsåret följer stiftelsen ESULs verksamhetsår.

Föreningens räkenskaper ska följa kalenderår.

Styrelsen kallar till årsmöte två veckor före fastställt datum.

Extra årsmöte får begäras av styrelse, revisor eller minst tvåtredjedelar av föreningens medlemmar.

Vänföreningens styrelse utses av årsmötet.

Ledamot till stiftelsen ESUL väljs av ordinarie årsmöte.

Stadgarna ändras genom två på varandra följande årsmöten där det ena ska vara ordinarie.

För beslut om upplösning av Vänföreningen krävs två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Eventuella tillgångar ska tillfalla Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond.


Stadgarna antogs på Stiftelsen ESULs Vänners årsmöte den 14/6 2003.

Verksamhetsberättelse för Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond

25 maj 2019 – 12 juni 2020

Vänföreningens historia
Föreningen Emmaus Sundsvall (senare Emmaus Sundsvall-Luleå; ESUL) bedrev anti-imperialistisk biståndsverksamhet under årtionden. Under slutet av 90-talet förändrades förutsättningarna för att bedriva verksamheten dramatiskt. Beslutet togs att lägga ner föreningen.

För att ändå kunna fortsätta verka för en förändring i världshierarkin bildades 1997 Stiftelsen ESUL (Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond) av Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå.

1999 avvecklades Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå. Föreningens lokaler och inventarier såldes och inkomsterna blev, tillsammans med övriga biståndspengar som föreningen förfogade över, grundplåten i stiftelsens fond. De dagcentra som föreningen samarbetat med, i Kramfors och Skellefteå, fortsatte sin loppisverksamhet och stiftelsen ESUL blev deras nya samarbetspartner. Dagcenterverksamheten i Kramfors lades ner 2009.

Vid årsskiftet 1999/2000 bildades Stiftelsen ESULs Vänner för att ta över den nedlagda föreningen Emmaus Sundsvall-Luleås roll gentemot stiftelsen. Vänföreningen ska också sprida information om Stiftelsens projekt och arbete. Kommande årsskifte fyller ESULs Vänner tjugo år.

Vänföreningens styrelse under verksamhetsåret
Styrelsen under året har bestått av Annastina Jönsson – ordförande, Johan Lindmark – vänföreningens representant i Stiftelsen, Eva Karlberg - kassör, Elisabet Forslind - sekreterare, och Bosse Temnéus.

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under året. Ett konstituerande styrelsemöte hölls 30.9.2019. Övriga mötesdatum har varit 3.9.2019, 12.11.2019, 22.1.2020, 9.3.2020, 17.3.2020, 6.5.2020 samt 25.5.2020. Övrig kontakt har skett via mejl och telefon.

Ekonomisk redogörelse och revision
Den ekonomiska redovisningen följer kalenderåret.

Den 1/1 2019 var saldot på Vänföreningens konto 3784 kr och 49 öre.
Den 31/12 2019 var saldot på Vänföreningens konto 4222 kr och 49 öre.

Inkomsterna för 2019 var 2260 kr.
De kommer som tidigare i huvudsak från medlemsavgifter till föreningen.
(En medlem har förbetalt 2019 för år 2020, en annan för 2020 och 2021.)

Utgifter för 2019 var 1822 kr. Det gällde Elisabet Forslinds besöks-/informationsresa till Emmaboden i Skellefteå i januari.

Den 10/6 2020 är saldot 2632 kr och 41 öre, det efter en utbetalning våren 2020 på drygt 3000 SEK till organisationen Help Refugees för att bekosta 30 varma filtar för 11 euro styck till flyktingar i Grekland.

Medlemmar
Föreningen ESULs Vänner hade fram till 10 juni 2020 26 betalande medlemmar samt en ständig medlem Göta Johansson (klubb U-land). 

Vi tackar alla våra medlemmar för ert stöd.
Bitte Isacsson har varit revisor för Vänföreningen till Stiftelsen ESUL under verksamhetsåret.

Valberedning
Valberedning har varit Carina Lundin.

Medlemsbrevet ESULs Vänner och världen (f.d Brev från Filippinerna)
Tre brev har sänts ut till medlemmarna under året. Ett i oktober, en jul-och nyårshälsning i december, och ett tredje i april.

Stiftelsen ESULs biståndskriterier 

  1. Gräsrotsinriktat. Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.
  2. Hållbart. Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.
  3. Kooperativt. Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, och ESUL skall ange ett minsta antal individer eller familjer som bistås.
  4. Miljömedvetet. Projektet skall syfta till hållbar utveckling, och ta hänsyn till miljökonsekvenserna.
  5. Genuskänsligt. Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen och deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.
  6. Verifierbart. Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL, alternativt lokaliseras till ett område där ESUL kan söka hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation för sina behov av granskning/revision.

Emmaboden på Pelarens aktivitetshus i Skellefteå
Under 2019 skänkte Daglig verksamhet Emmaus i Skellefteå 96 000 kronor till ESULs biståndsfond. 

Verksamheten tar emot kläder och prylar som sorteras, tvättas, stryks, putsas och prismärks. Sakerna säljs i butiken Emmaboden. Man arbetar också utåtriktat mot företag och föreningar, till exempel med återvinning av ljus, insamling av frimärken och tvättjobb i mindre skala. De 18 brukarna arbetar både individuellt och i grupp.

Second hand-butiken Emmaboden har haft öppet Måndag - Torsdag klockan 12.00-14.30. En personal och en eller två brukare jobbar i en timme, sen byter man, så att nästan alla 18 brukare är med och jobbar i Emmaboden. De har en jämn ström av kunder och bra dagskassor.

Maritha, Ksenia, Mia, Stina, Marcus, Ann-Sofie och Viweca heter personalen på dagverksamheten. De fick en ny chef 2018 och arbetet har förändrats till mer betoning på arbete och mindre på upplevelser/stimulans.

Verksamheten har två insamlingscontainrar som de tömmer en gång i veckan i samband med andra ärenden. Det är inte ovanligt att deras kunder kommer med kläder och prylar som de skänker. Emmaboden gör också hämtningar om det är någon som ringer och önskar det. Bilen de använder delas av flera dagliga verksamheter.

Emmaus Umeå kommer ca en gång per termin och hämtar klädsäckar. Emmaboden betalar fraktersättning till dem. Umeå har nu fått en ny gammal bil. De sorterar om kläderna och säljer en del på sin loppis och resten går som tidigare till Polen.

ESUL har kontakt med Emmaboden via telefon ett par gånger per år. Som en följd av den pågående coronapandemin har Daglig verksamhet stängt ner sedan mitten av maj 2020. Man räknar dock med att öppna upp verksamheteten igen i augusti.

Berättelse från Stiftelsen ESULs arbetsår 2019
Stiftelsens styrelse har under året bestått av Inger Holmberg, Bjärtrå, Jun Sixto Carlos, Manila Filippinerna och Johan Lindmark (vänföreningens representant) i Stockholm

Möten
Styrelsens möten har hållits via mejl-kontakt och telefon. Styrelsens möten är protokollförda i separata dokument.

Stiftelsens ekonomiska år följer kalenderåret 1 januari till 31 december
Under 2019 skänktes 99 305 kronor till ESULs biståndsfond varav den största delen kommer från Emmabodens loppis. 

Utbetalt bistånd var 111 119 kr. Stiftelsens totala tillgångar 20191231 var 1 713 037 kronor.

Stiftelsens revisor har varit Block revisionsbyrå i Kramfors.

Nya stadgar
Efter många turer har Kammarkollegiet godkänt Stiftelsens ändringar av stadgarna. Rollen som förvaltare har tagits bort och styrelsen består nu av tre jämbördiga medlemmar. Styrelsen utser själv sina efterträdare förutom den ledamot som tillsätts av vänföreningens årsmöte. Inger, Johan och Jun är nu registrerade hos Länsstyrelsen i Stockholm som stiftelsens styrelse.

Till stiftelsens kassör har utsetts Inger Holmberg.

Stiftelsens projekt 2019/2020

Proyecto de Vida, Bolivia
I Mars 2019 betalade Stiftelsen ut 51 687 SEK till Proyecto de Vida för fortsatt arbete med skolor, lärare föräldrar och elever i El Alto, Bolivia. I projektet ingår också byggnationen av växthus med bevattningssystem. Den 15:e Mars 2020 mottog vi deras rapport från projektet och också en ny ansökan för det fortsatta arbetet. Styrelsen har ännu inte tagit beslut om fortsatt stöd. https://www.facebook.com/people/Pdv-El-Alto/100004685686889

Children and Youth Center, CYC, Shatila - Lebanon
Efter långa diskussioner om projektets lämplighet utifrån ESULS kriterier så beviljades CYC 50 000 SEK under förutsättning att deras vänföreningen skulle bidra med ytterligare 20 000. Pengarna skulle ha använts till ett ungdomsläger för Palestinska flyktingar i Shatila under sommaren 2020. Projektet är på grund av Corona-pandemin tills vidare lagt på is. CYC hoppas kunna genomföra lägret hösten 2020. 

Flor de Oro, Bolivia
En enig styrelse beviljade hantverks-kollektivet Flor de Oro i Bolivia ca 15 000 SEK för inköp av stickmaskiner, råmaterial samt till utbildning av kvinnorna i kollektivet. Projektet syftar till att kollektivet ska kunna etablera sig som tillverkare av hantverksprodukter i alpacka-ull och så kunna säkra en inkomst till familjerna.

INAM, Jala-Jala, Rizal province, Filippinerna
INAM-projektet syftar till att utbilda hälsoarbetare i integrativ medicin i 6 fiskebyar i Jala-Jala, Rizal. Projektet sträcker sig över tre år och ESUL ska bistå med totalt 90 000 SEK. I januari 2020 träffade Jun representanter för projektet och undertecknade då ett MOA.

Ajovec, Colombia
Ajovec (Asociación de Jóvenes en Cambio) beviljades i oktober 2019 28 000 SEK för att utveckla ett odlingsprojekt i Calarcá, Colombia. Vi har fått en rapport från projektet även om slutdatumet fått skjutas upp på grund av karantänsbestämmelser till följd av Coronapandemin. Kaffet finns att köpa i Sverige via familjeföretaget Kaprifolet.  https://kaprifolet.se/about-us.html

Albor, Bolivia
ESUL beviljade 2018 teater- och poesigruppen Albor i La Paz, Bolivia 23 000 SEK till bokprojektet Teatro que cambia Vidas. I juni 2019 kom en redovisning av hur de använt stödet. https://vimeo.com/122624451

Spring Of Joy Learning Center, SoJ, Filippinerna
2018 beviljades en ansökan från SoJ för skolåret 2018-2019. Vi har ännu inte mottagit en slutrapport från projektet.

Under året har stiftelsen även betalat ut:

  • 8009,50 SEK i medlemsavgift till Emmaus International Solidarity Sale som är en insamling för Emmaus rörelsens internationella solidaritetsarbete. Summan motsvarar 1/12 av Emmabodens försäljning.
  • 579,71 SEK  (55 euro 23/12-19) i medlemsavgift till Emmaus Europe
  • 500 SEK i medlemsavgift till Solidaritetshuset.

Stiftelsen ESUL har ett bankgirokonto, 5877-9638 (clearingnummer 6114) som är knutet till Handelsbankkontot 6308 386 443 548, och Swish 1232098374 för bidrag till bistånd.

Medlemskap
ESUL är medlem i Emmaus Sverige, Emmaus Europa, Emmaus International och i Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm. 


Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond vill tacka alla som bidragit till verksamheten och ser fram emot nästa år.

Styrelsen
Annastina Jönsson, Johan Lindmark, Eva Karlberg Bosse Temnéus och Elisabet Forslind.

Kontakta oss

Mejl med kommentarer och/eller frågor om verksamheten kan skickas till styrelsen för Stiftelsen ESULs Vänner under adressen esulfriends@esul.se

Vänligen,

Annastina Jönsson
Ordförande

 

 

© Copyright esul.se 2020-05-10