Stiftelsen ESULs Vänner

Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond

En vänförening till Stiftelsen ESUL bildades vid årsskiftet 1999-2000, för att samla tidigare emmausmedlemmar, stödarbetare och andra intresserade. Vänföreningen har övertagit den tidigare Emmaus-föreningens roll gentemot stiftelsen, och är representerad i dess styrelse.

Medlemsavgiften är 60 kr.
Stiftelsen ESULs Vänners Bankgiro är 177-6343

Stadgar

Vänföreningen är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är:

att stödja stiftelsen ESULs biståndsverksamhet;
att sprida information om projekt och situationen i det aktuella land där stiftelsen ger sitt stöd.
att välja en ledamot till stiftelsens styrelse.

Medlem är den som anmäler sitt intresse, skriftligt eller muntligt till styrelseledamot, stödjer föreningens verksamhet, accepterar föreningens stadgar, samt betalar eventuella fastställda avgifter.

Årsmöte kan besluta om uteslutning av medlem som motverkar föreningens syfte. Styrelsen kan på samma grund suspendera medlem fram till kommande årsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Verksamhetsåret följer stiftelsen ESULs verksamhetsår.

Föreningens räkenskaper ska följa kalenderår.

Styrelsen kallar till årsmöte två veckor före fastställt datum.

Extra årsmöte får begäras av styrelse, revisor eller minst tvåtredjedelar av föreningens medlemmar.

Vänföreningens styrelse utses av årsmötet.

Ledamot till stiftelsen ESUL väljs av ordinarie årsmöte.

Stadgarna ändras genom två på varandra följande årsmöten där det ena ska vara ordinarie.

För beslut om upplösning av Vänföreningen krävs två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Eventuella tillgångar ska tillfalla Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond.


Stadgarna antogs på Stiftelsen ESULs Vänners årsmöte den 14/6 2003.

Verksamhetsberättelse för Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond

1 juni 2018 – 24 maj 2019

Vänföreningens historia

Föreningen Emmaus Sundsvall (senare Emmaus Sundsvall-Luleå; - ESUL) bedrev anti-imperialistisk biståndsverksamhet under årtionden. Under slutet av 90-talet förändrades förutsättningarna för att bedriva verksamheten dramatiskt. Beslutet togs att lägga ner föreningen.

För att ändå kunna fortsätta verka för en förändring i världshierarkin bildades 1997 Stiftelsen ESUL (Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond) av Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå.

1999 avvecklades Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå. Föreningens lokaler och inventarier såldes och inkomsterna blev, tillsammans med övriga biståndspengar som föreningen förfogade över, grundplåten i stiftelsens fond. De dagcentra som föreningen samarbetat med, i Kramfors och Skellefteå, fortsatte sin loppisverksamhet och stiftelsen ESUL blev deras nya samarbetspartner. Dagcenterverksamheten i Kramfors lades ner 2009.

Vid årsskiftet 1999/2000 bildades Stiftelsen ESULs Vänner för att ta över den nedlagda föreningen Emmaus Sundsvall-Luleås roll gentemot stiftelsen. Vänföreningen ska också sprida information om Stiftelsens projekt och arbete. Kommande årsskifte fyller ESULs Vänner tjugu år.

Vänföreningens styrelse under verksamhetsåret

Styrelsen under året har bestått av Annastina Jönsson – ordförande, Johan Lindmark – vänföreningens representant i Stiftelsen, Eva Karlberg, Elisabet Forslind - sekreterare, och Bosse Temnéus.

Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året. Ett konstituerande styrelsemöte hölls 7.9.18. Övriga mötesdatum har varit 26.10.2018, 15.11.2018, 11.1.2019, 15.3.2019 samt 5.4.2019. Övrig kontakt har skett via mejl och telefon.

Ekonomisk redogörelse och revision

Den ekonomiska redovisningen följer kalenderåret.

Den 31/12 2017 var saldot på Vänföreningens konto 4432 kr och 49 öre.
Den 31/12 2018 var saldot på Vänföreningens konto 3784 kr och 49 öre.

Inkomsterna för 2018 var 2050 kr. De kommer som tidigare i huvudsak från medlemsavgifter till föreningen
(Två medlemmar har förbetalat 2018 för år 2019).

Utgifter för 2018 var 2658 kr.
En utgift bestod av bistånd till ESUL – dels 160 kr som kom från ”överbetalning” av medlemmar vid betalning av medlemsavgiften.
(Alla som har betalat för mycket tillfrågades först, om det var OK att använda pengarna för ESUL-bistånd.)
En annan utgift var 2500 kr till fiskebåtsprojektet, som årsmötet 2018 beslutade donera.
En tredje var 38 kr som PostNord krävde för ett brev som enligt företaget hade för lite porto.

Den 15/5 2019 var saldot 3502 kr och 49 öre.

Medlemmar

Föreningen ESULs Vänner hade fram till 24 maj 2019 25 betalande medlemmar samt en ständig medlem Göta Johansson (klubb U-land).
Vi tackar alla våra medlemmar för ert stöd.
Bitte Isacsson har varit revisor för Vänföreningen till Stiftelsen ESUL under verksamhetsåret.

Valberedning

Valberedning har varit Carina Lundin.

Brev från Filippinerna

Två brev har sänts ut till medlemmarna under året. BfF nr 35 utkom i september 2018, BfF nr 36 utkom i jan 2019.

Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås Biståndsfond vill tacka alla som bidragit till verksamheten och ser fram emot nästa år.

Styrelsen

Annastina Jönsson, Johan Lindmark, Eva Karlberg, Bosse Temnéus och Elisabet Forslind.

Kontakta oss

 

 

© Copyright esul.se 2020-05-10